Hem / Köpvillkor
Köpvillkor

1. Allmänt
a) Dessa allmänna villkor gäller för de produkter som Crom Marine AB tillhandahåller, om annat inte särskilt avtalats skriftligt mellan kunden och Crom Marine AB.

b) Vid försäljning till konsument tillämpar Crom Marine AB de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om distansavtalslagen.

2. Beställning
a) Beställning av produkter från Crom Marine AB sker via www.crommarine.com, brev eller fax. För att en beställning skall vara bindande för Crom Marine AB, skall beställningen skriftligen ha bekräftats av Crom Marine AB före genomförd leverans, kallat bekräftelsedag. Detta innebär bland annat att om produkt i Crom Marine AB sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Crom Marine AB ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

3. Leverans och frakt
a) Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Crom Marine ABs lager. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Crom Marine AB. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

b) Såvida inte annat överenskommits sker leverans från Crom Marine ABs lager i Sverige. Crom Marine AB ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter beställning från kunden. Om Crom Marine AB ombesörjer transport skall kunden ersätta Crom Marine ABs utgifter i samband med transporten om annat inte skriftligen överenskommits.

4. Leveransförsening
Kunden får genom skriftligt meddelande till Crom Marine AB häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på Crom Marine AB eller något förhållande på Crom Marine ABs sida som pågår mer än 45 dagar.

5. Pris och betalning
a) På Crom Marine ABs hemsida, i dess kataloger och prisblad förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor om inget annat specifikt anges samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Crom Marine AB gällande prislista på leveransdagen.

b) Crom Marine AB förbehåller sig rätten att när som helst framtills ordern skickats till kund justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

c) Såvida Crom Marine AB inte skriftligen medger annat skall kunden erlägga betalning mot postförskott. Vid beställning från Crom Marine ABs hemsida finns även möjlighet till betalning med svenska VISA- och Master Card kort. Crom Marine AB utfärdar faktura på Leveransdagen.

6. Dröjsmål med betalning
a) Betalar inte kunden i rätt tid har Crom Marine AB rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift och erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.

b) Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Crom Marine AB anmodat kunden att betala förfallet belopp, har Crom Marine AB rätt att genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Crom Marine AB avtalet har Crom Marine AB även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll
Produkterna förblir Crom Marine AB egendom till dess de till fullo betalats och kunden skall vårda produkten på bästa tänkbara sätt.

8. Returrätt och reklamationer
a) Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som Crom Marine AB lagerhåller. För produkter som Crom Marine AB ej lagerhåller eller produkt som Crom Marine AB lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 14 dagar från Leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till Crom Marine AB. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta Crom Marine AB och därvid erhålla ett returnummer. Returnummeret är gällande i 14 dagar från erhållandet. Vid retur skall returnummer anges och kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas tillsammans med produkten som skall vara väl fungerande. Observera att erhållande av returnummer ej utgör en godkänd retur av produkten. Returen är godkänd först när Crom Marine AB mottagit och kontrollerat produkten och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Returfrakten sker på kundens risk. Vid återbetalningen och/eller krediteringen har Crom Marine AB rätt att göra värdeminskningsavdrag, avdrag för eventuella kostnader samt en hanteringsavgift uppgående till 150 kronor exklusive mervärdesskatt.

b) Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 14 dagar från mottagandedagen. Sker icke sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.

c) Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal - konsument har på det sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Crom Marine AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Crom Marine förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag. Varan skall sändas till Crom Marine AB med ordersedel, faktura eller kvitto och uppgift på giltigt returnummer. I annat fall kan köpet inte identifieras av Crom Marine AB.
Vill konsument utöva ångerrätt skall denne kontakta Crom Marine ABs kundservice via e-post till crom@crommarine.com eller telefon 08-731 67 50 och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad och risk skall ha kommit Crom Marine AB tillhanda. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information om lagen se även distansavtalslagen. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

9. Garanti
Produkterna levereras med de garantier som tillverkare erbjuder Crom Marine AB. Kunden kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från Crom Marine AB. Garantiperioden förlängs inte till följd av att Crom Marine AB avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.

10. Ansvar för fel
a) Crom Marine AB är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

b) Crom Marine AB ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

c) Crom Marine AB ansvar omfattar inte:
i. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
ii. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Crom Marine AB instruktioner;
iii. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Crom Marine AB kontroll;
iv. normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

d) Crom Marine AB ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från Leveransdagen.

e) Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Crom Marine AB ansvarar för skall kunden ersätta Crom Marine AB enligt Crom Marine AB vid varje tillfälle gällande prislista.

f) Crom Marine AB ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Crom Marine AB med anledning av fel.

11. Ansvarsbegränsning
a) Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Crom Marine AB enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

b) Crom Marine ABs ansvar omfattar endast direkta förluster. Crom Marine AB ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller skador som Crom Marine AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

12. Överlåtelse av avtalet
a) Crom Marine AB får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

b) Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

13. Skiljedom
a) Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.


Copyright © Business At Internet AB